mail  info@snoeck-eg.nl    tel  (010) 263 22 66

Algemene leveringsvoorwaarden


Electro Groothandel Snoeck BV gevestigd te Hoogvliet Rotterdam.

1 Algemeen

De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons afgesloten transactie voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

2 Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt. Schriftelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

3 Maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens

De in onze aanbiedingen, prijslijsten, voorraadlijsten, folders en ander drukwerk vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.

4 Prijzen

Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen. Partijen zijn gebonden aan de tussen hen overeengekomen prijs. Onverminderd bovenstaande zijn wij echter gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen, indien zich prijsstijgingen voordoen in bijvoorbeeld de lonen, grondstofprijzen, valutawisselkoersen, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien dientengevolge de prijs met meer dan 15% stijgt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting), hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

5 Levering

Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: 'vrachtvrij afleveringsadres'. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kleine bestellingentoeslag berekend worden. Het risico der door ons te leveren goederen gaat over op onze afnemer bij de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6 Levertijden

De door ons opgegeven en of overeengekomen levertijd geldt slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Afgezien van gevallen waarin wij ter zake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld - zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelte leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op en deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

6b Levering op afroep

Indien levering op afroep is overeengekomen is de afnemer gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema

7 Emballage

Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, zullen de verpakkingskosten door ons extra in rekening kunnen worden gebracht: door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd mits in goede staat en binnen een maand na de datum van levering vrachtvrij is geretourneerd. Kabelhaspels dienen door onze afnemer vrachtvrij te worden geretourneerd binnen drie maanden na de datum van levering.

8 Verplichtingen afnemer

Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren: elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.

9 Betaling

De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn, dan wel zoveel eerder als overeengekomen. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Electro Groothandel Snoeck BV over het geld kan beschikken. Na het verstrijken van dertig dagen na factuurdatum is de afnemer in verzuim: de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Electro Groothandel Snoeck BV is te allen tijde bevoegd de uitlevering van goederen, dan wel het verrichten van diensten, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoende betrekking heeft op een latere factuur. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten vooral de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel een bedrag gelijk aan vijftien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag. De afnemer is gehouden Electro Groothandel Snoeck BV spontaan en onverwijld van eventuele – te verwachten – betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de afnemer gehouden Electro Groothandel Snoeck BV des verzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden. Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht.

10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Wij behouden ons de eigendom van de zaken voor totdat de afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan ter zake van vorderingen uit deze of een soortgelijke overeenkomst voor geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of een soortgelijke overeenkomst, waaronder begrepen rente en kosten. Ondanks ons eigendomsvoorbehoud worden de door ons geleverde zaken door afnemer voor eigen rekening en risico gehouden. De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan ons feitelijk ter beschikking te stellen. Afnemer verleent ons steeds reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding. Zolang de afnemer al hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het hem verboden op de door ons geleverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde. Indien de afnemer de door ons aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan een derde aflevert, is de afnemer werplicht de eigendom van de zaken voor te behouden. Wij dragen de eigendom van de zaken over onder het voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van ons ter zake van andere vorderingen van ons op de koper dan in het eerste lid van dit artikel bedoeld. De afnemer is verplicht op ons eerste verzoek zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijk handeling te verlenen.

11 Materiaalfouten; fabrieksgaranties

Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleent dan de verplichting tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven; met name kunnen wij nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken.. Wij kunnen evenmin voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur. Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interessen welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.

12 Reclamaties en retournering van goederen

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour- gehaald, resp. retour- genomen nadat vooraf overleg met een onze medewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande is ook van toepassing indien wij ons ermede akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat er van een reclamatie sprake is. Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt in reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen- niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht. In gevallen uitsluitend ter onzer beoordeling, kunnen om andere dan hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retour- genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraad-assortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retourgenomen. Indien zich een geval als hierbedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zgn. 'crediteringskosten', die bestaan in 3% per zending met een minimum van € 6,80. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het hier onder 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringswaarden.

13 Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur wordt afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keumerk zijn voorzien. De door ons aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de afnemer.

14 De bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Electro Groothandel Snoeck BV en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.